Cấu hình

Cấu hình Email
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:43 PM
Cấu hình SMS
Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng qua kênh SMS, bạn cần cấu hình tài khoản gửi SMS của bạn tại Haraloyalty. Hiện tại hệ thống Haraloyalty đang...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 4:43 PM

Cùng danh mục