Bắt đầu bán tại cửa hàng

13 Bước sử dụng Hararetail dành cho 1 cửa hàng
Để thực sự sử dụng được HaraRetail, Haravan khuyến cáo một quy trình bao gồm các bước: GIAI ĐOẠN 1 - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BÁN HÀNG Các hoạt động này c...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:58 PM
14 Bước sử dụng Hararetail dành cho chuỗi cửa hàng
Khi bạn mới bắt đầu sử dụng HaraRetail và có từ hơn hai cửa hàng trở lên, Haravan cho rằng bạn nên đi theo quy trình sau: GIAI ĐOẠN 1 - ĐĂNG NHẬP VÀ KHỞ...
Tue, 2 Tháng 6, 2020 at 2:58 PM

Cùng danh mục