Vận chuyển và Giao hàng

Thiết lập giao hàng
Để có thể tính được phí vận chuyển cho đơn hàng và kết nối với các đơn vị vận chuyển, bạn cần phải cập nhật địa chỉ xuất hàng theo các bước: Trong T...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:49 PM
Cấu hình vận chuyển
Trường hợp cửa hàng của bạn có chính sách vận chuyển riêng, không phụ thuộc vào cách tính phí của các đơn vị vận chuyển, bạn cần cấu hình phần phí vận chuyể...
Wed, 20 Tháng 5, 2020 at 3:50 PM

Cùng danh mục