Tài khoản và Phân quyền

Lịch sử hoạt động của nhân viên
Thao tác của tất cả các tài khoản trên OmniPower đều được ghi nhận lại, nhằm hỗ trợ chủ shop theo sát hoạt động nhân viên của mình.  Các thông tin được ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 11:37 AM
Nhóm tài khoản (Nhóm phân quyền)
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những thao t...
Fri, 13 Tháng 11, 2020 at 1:55 PM

Cùng danh mục