Kho và Địa điểm bán hàng

Thiết lập và thêm địa điểm bán hàng
Bạn có thể tạo nhiều địa điểm bán hàng với HaraRetail, từ đó bạn có thể quản lý tồn kho ở từng điểm bán và từ đó phối hợp tối ưu số lượng đơn hàng cho từng ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 2:36 PM

Cùng danh mục