Báo cáo

Tổng quan về báo cáo
Nội dung trong bài viết: Phân loại báo cáo  Cấu trúc chung của một báo cáo trong HaraRetail và Haravan Ý nghĩa của các giá trị báo cáo Phân loại báo ...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:24 AM
Báo cáo bán hàng
Báo cáo bán hàng giúp bạn thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán hàng… Để...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:26 AM
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được sử dụng để cáo cáo dòng tiền thu chi theo Ngày, theo Tháng, theo Quý,... Để xem báo cáo bán hàng, bạn vào trang Haravan → Báo cá...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:28 AM
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho hỗ trợ bạn xem các thống kê liên quan đến việc quản lý tồn kho: xuất nhập tồn, mua hàng, điều chỉnh,... Để xem báo cáo bán hàng, bạn vào...
Tue, 15 Tháng 10, 2019 at 11:30 AM