Bài viết bên dưới sẽ hỗ trợ nhà bán hàng các bước cơ bản để thêm sản phẩm mới lên kênh hàng trên HaraRetail, từ tạo danh mục sản phẩm, tải ảnh sản phẩm đến quản lý tồn kho sản phẩm.

Để thực hiện đăng sản phẩm lên kênh HaraRetail, nhà bán hàng thực hiện các bước:

1. Tại trang quản trị MyHaravan, nhà bán hàng chọn Sản phẩm -> chọn Tạo sản phẩm

2. Thực hiện nhập thông tin sản phẩm như Tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm,...

3. Để sản phẩm có thể hiển thị được lên kênh HaraRetail, nhà bán hàng chọn HaraRetail tại mục Hiển thị (thao tác cần lưu ý)

4. Tại mục Quản lý tồn kho, bạn cần thực hiện nhập tồn kho sản phẩm tại các chi nhánh bán hàng bằng cách Chọn kho trữ hàng -> Chọn các kho cần cập nhật tồn kho

Nhập số tồn kho sản phẩm bạn muốn phân bổ tại từng kho -> chọn Lưu để hoàn tất