Chuẩn bị thiết bị bán hàng và tài khoản nhân viên là một trong những bước đầu khi triển khai bán hàng tại cửa hàng với HaraRetail.

Nội dung


Chuẩn bị thiết bị bán hàng

Để có thể bán hàng tại cửa hàng, nhà bán nên chuẩn bị các thiết bị sau:


Chuẩn bị tài khoản nhân viên

Nhân viên sẽ cần có tài khoản và tài khoản đó phải được cấp một số quyền nhất định để có thể đăng nhập vào trang HaraRetail (POS). Các bước thêm mới và cấp quyền cho nhân viên bao gồm:

Bước 1 Thêm mới tài khoản nhân viên

Bước 2 Thêm tài khoản nhân viên vào nhóm tài khoản phân quyền 

Bước 3 Thêm tài khoản vào địa chỉ cửa hàng


Bước 1 Thêm mới tài khoản nhân viên

1. Tại trang HaraRetail, bạn chọn Cấu hình -> tại mục Quản lý nhân viên, bạn chọn Thêm nhân viên

2. Hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến trang quản trị MyHaravan. Tại đây nhà bán hàng chọn Thêm tài khoản và thực hiện nhập tên, email


Bước 2 Thêm tài khoản nhân viên vào nhóm tài khoản phân quyền

1. Chọn vào tên nhân viên vừa được thêm

2. Tại mục Nhóm tài khoản, bạn chọn nhóm quyền tương ứng


Bạn có thể sử dụng nhóm tài khoản mẫu mà Haravan đã tạo sẵn 


Lưu ý:
Nếu tạo nhóm tài khoản mới, nhà bán hàng cần thiết lập một số quyền sau đây để tài khoản có thể truy cập được:
  •  Quyền Quản lý đơn hàng: Đọc và ghi
  •  Quản lý sản phẩm: Chỉ đọc
  •  Quản lý nhóm sản phẩm: Chỉ đọc
  • Quản lý khách hàng: Đọc và ghi

Ngoài ra nhà bán hàng cũng có thể thêm một số quyền khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp ví dụ như quyền Quản lý báo cáo

3. Chọn Lưu để hoàn tất


Bước 3 Thêm tài khoản vào địa chỉ cửa hàng

1. Tại trang quản trị MyHaravan, Nhà bán hàng vào mục Cấu hình -> Địa chỉ và kho hàng


2. Chọn địa chỉ muốn thêm tài khoản nhân viên vào

3. Tại mục Phân công, nhà bán hàng thực hiện thêm tài khoản

4. Chọn Lưu để hoàn tất