Nhà bán hàng có thể quản lý tất cả đơn hàng trên tất cả chi nhánh của cửa hàng.

Trong danh sách đơn hàng dưới HaraRetail có 2 dạng đơn hàng gồm:

  •    Đơn hàng phát sinh từ ứng dụng POS: là Đơn hàng sẽ được ghi nhận theo từng chi nhánh bán hàng và từng nhân viên bán hàng.
  •    Đơn hàng từ website: là Đơn hàng ghi nhận từ website nhưng nhận hàng tại một chi nhánh bất kỳ.

Trường hợp Nhà bán hàng bật Cho phép đổi hoặc trả hàng khác chi nhánh (tức là đơn hàng ở chi nhánh A, đến chi nhánh B trả hàng). Nhà bán hàng chỉ cần nhập Mã đơn hàng tại khung tìm kiếm Đơn hàng thì sẽ ra Đơn hàng cần trả.