Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi khi Nhà bán hàng cần hủy đơn hàng vì một số lý do như khách mua hàng hủy nhận hàng, nhân viên sai sót,... 

Hararetail có tính năng hủy đơn hàng, hỗ trợ cho nhu cầu này của Nhà bán hàng.

Bạn cần quan tâm

1. Những lưu ý khi hủy đơn hàng


Trong Hararetail, khi đơn hàng bị hủy, thông tin đơn hàng, nhân viên thực hiện và thời gian hủy đơn hàng được ghi nhận lại trên Trang quản trị của Haravan.

Đơn hàng bị hủy sẽ không được ghi nhận trong phần quản lý ca trực. Cụ thể là khi một đơn hàng được tạo trên Hararetail, doanh thu sẽ được ghi nhận trong ca bán hàng. Nhưng khi Nhà bán hàng hoặc nhân viên hủy một đơn hàng tại Harareatail, giá trị của đơn hàng đó sẽ không được ghi nhận lại trong doanh thu, mà chỉ có tác động dòng tiền thực tế.

Việc hủy đơn hàng áp dụng được cho các trường hợp:

 • Cùng ca hoặc khác ca
 • Cùng chi nhánh hoặc khác chi nhánh

Lưu ý: Để có thể hủy đơn hàng cho trường hợp khác chi nhánh, Nhà bán hàng phải bật Cấu hình hủy đơn hàng khác chi nhánh.

Nhà bán hàng nên cân nhắc việc mở chức năng này. Việc hủy đơn hàng có thể gây ra một số khó khăn trong khâu quản lý nhân viên, dòng tiền hay tồn kho.

Khi tính năng này được kích hoạt, nhân viên có thể hủy đơn hàng khi cần. Điều này có thể đưa đến việc Nhà bán hàng không kiểm soát được các đơn hàng được hủy vì lý do gì, cũng như tính chân thật của những lý do đó (nếu lý do được nhân viên ghi chú khi hủy đơn hàng).

Hủy đơn hàng sẽ tác động đến dòng tiền thực tế trong ca. Điều này có thể tạo ra sự gian lận mà Nhà bán hàng không chắc chắn có thể kiểm soát được. 

Cho nên, Haravan không khuyến cáo Nhà bán hàng kích hoạt tính năng này trừ phi điều đó thực sự cần thiết.


2. Cấu hình hủy đơn hàng 

Để có thể hủy đơn hàng, Nhà bán hàng cần phải mở chức năng cho phép hủy đơn hàng trong cấu hình bán hàng. 

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Hararetail

 2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu
 3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Cấu hình.
 4. Chọn tiếp Bán hàng.

 5. Nhà bán hàng bật nút on/off về trạng thái màu xanh cho thanh chức năng Cho phép hủy đơn hàng tại Hararetail.


3. Thực hiện hủy đơn hàng 

Để hủy đơn hàng, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Hararetail

 2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu
 3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Đơn hàng.

 4. Trong trang Đơn hàng, Nhà bán hàng gõ thông tin tìm kiếm đơn hàng (mã đơn hàng, tên khách mua hàng,...) trong ô tìm kiếm.

 5. Nhà bán hàng nhấp chọn Hủy đơn hàng để hủy.

 6. Nhà bán hàng nhập mã đơn hàng cần hủy và bấm Xác nhận.

Lưu ý: Đơn hàng sau khi bị hủy sẽ được ký hiệu bằng dấu chấm hồng trong danh sách đơn hàng.