Khi cài đặt ban đầu, chức năng quản lý ca này mặc định được tắt. Bài viết sẽ hướng dẫn cho Nhà bán hàng mở chức năng quản lý ca trong cấu hình và những điều liên quan đến chức năng này


Bạn cần quan tâm:1. Bật quản lý ca trong HaraRetail

Để sử dụng được thiết thực và hiệu quả nhất, Nhà bán hàng cần phải cấu hình quản lý ca theo đúng nhu cầu của shop. Chỉ có tài khoản chủ sở hữu (Nhà bán hàng) mới có quyền cấu hình HaraRetail.

Để cấu hình quản lý ca, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Từ Trang quản trị -> Ứng dụng -> Hararetail

2. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn nút biểu tượng Menu

3. Trong menu, Nhà bán hàng chọn Cấu hình.

4. Chọn tiếp Quản lý ca


5. Trong trang Cấu hình quản lý ca, Nhà bán hàng bật nút on/off sang trạng thái màu xanh để mở chức năng Mở chức năng quản lý ca và Theo dõi tiền mặt.

 


2. Các chức năng trong cấu hình quản lý ca

1. Mở chức năng quản lý ca

Nhà bán hàng bật nút on/off của "Mở chức năng quản lý ca" sang trạng thái màu xanh để mở chức năng này. Chỉ khi mở chức năng này, menu chức năng quản lý ca mới xuất hiện và nhà bán hàng mới có thể thực hiện các chức năng quản lý ca.

2. Theo dõi tiền mặt

  • Trạng thái tắt

Khi ở trạng thái tắt (thanh trạng thái màu xám), Nhà bán hàng sẽ không theo dõi được lượng tiền mặt trong ca làm việc của nhân viên khi mở và kết thúc ca, và đặc biệt là không thực hiện được chức năng điều chỉnh (rút/nạp tiền) trong ca bán hàng.

Trạng thái tắt trên trang cấu hình quản lý ca

Cửa sổ khi nhân viên mở ca:  • Trạng thái mở

Để mở chức năng theo dõi tiền mặt, Nhà bán hàng chuyển trạng thái của chức năng này sang màu xanh.

Khi đó xuất hiện mục như tiền tạm ứng đầu ra ghi chú (mở ca), số tiền đếm được (đóng ca), ghi chú cho ca trực,... để Nhà bán hàng theo dõi và quản lý cho mỗi ca làm việc.