Từ trang quản trị website 


Bước 1: Bạn chọn "Giao diện" => "Hiệu chỉnh theme" 

Bước 2: Bạn vào trong mục layout bạn chọn theme.liquid  và dán {% include 'banner-2ben' %} vào trước dòng </body> 


Bước 3: Ở phía trái có Snippets  bạn thêm mới 1 Snippet tên là banner-2ben


Bước 4: Sau khi thêm 1 Snippet ta có file tên là banner-2ben.liquid bạn dán nội dung sau vào

<div id="left_ads_float">
 <a href="haravan.com" target="_blank"><img border="0" src="{{'ad_banner-left.png'| asset_url}}" width="100" /></a>
 </div>
 <div id="right_ads_float">
       <a href="haravan.com" target="_blank"><img border="0" src="{{'ad_banner-right.png' | asset_url}}" width="100" /></a>
 </div>
<style>
#left_ads_float
{
    bottom:70px;
    left: 10px;
    position:fixed; }
#right_ads_float
{
    bottom:70px;
    right: 10px;
    position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
    {
        if(vtlai_remove_fads)
        {
            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            return;
        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
        {
            vtlai_remove_fads=true;
            vtlai_check_adswidth();
            return;
        }
        else
        {
            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
            if(lwidth<1110)
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            }
            else
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
            }
            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
        }
    }
</script>
   
Trong đó:

những thông tin sau bạn cần thay đổi để phù hợp.
href="haravan.com" là link mà bạn muốn khi nhấp vào banner được trả về link nào.
src="..." là đường dẫn của 1 hình ảnh banner bạn muốn hiển thị.
Width="100" là chiều rộng của banner