Bước 1: Nhà bán hàng truy cập địa chỉ https://mailadmin.haravan.com điền thông tin Username  và Password  Login


Bước 2: Tiếp theo Nhà bán hàng nhấp vào mục E-Mail Accounts

Bước 3: Click mục change cho mail muốn thay đổi


Bước 4: Điền thông tin cần cần thay đổi vào ô Enter New Password và Re-Enter Password  Modify