Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần mua hàng, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để mua hàng được nhanh hơn. 


Nhập file dữ liệu cũng tương đương tạo một phiếu mua hàng, tuy nhiên ở số lượng lớn (tối đa 200 dòng sản phẩm/biến thể) & ít thủ công hơn. 


Cách thực hiện:

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Mua hàng > Chọn Tạo phiếu mua

2. Chọn Nhập file dữ liệu.

3. Tải file mẫu bằng cách chọn Tải về file csv hoặc xls. 

4. Trong file mẫu, bạn điền thông tin: SKU, Quantity (Số lượng) và phần Price (Giá vốn/mỗi sản phẩm). 

6. Sau khi điền thông tin, nhập file lên hệ thống bằng cách Chọn File > Chọn Nhập sản phẩm. 

7. Chọn Lưu để tạo phiếu mua.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
SlidernoteLưu ý:
  • Khi chọn "Lưu trữ" có nghĩa là phiếu mua hàng bạn vừa tạo sẽ huỷ.
  • Khi giá vốn thay đổi, giá vốn mới sẽ được tính theo công thức: