Để thiết lập hoá đơn theo ý muốn, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong trang Hararetail, chọn mục Cấu hình
  2. Chọn Hoá đơn.
  3. Trong mục Chọn mẫu in hoá đơn > Chọn Tùy chỉnh để chỉnh sửa các trường thông tin bạn mong muốn xuất hiện trên hóa đơn.
  4. Bấm Lưu thay đổi. Sau khi thiết lập hoá đơn xong, bạn bấm In thử để xem trước bản in.


Slider
Slider
Slider
Slider
SlidernoteLưu ý

Không thể thêm các trường thông tin không có trong mục thiết lập hoá đơn.