Sau khi tạo phiếu mua, người bán cần xác nhận nhận hàng thì việc mua hàng mới hoàn chỉnh. Người bán cần kiểm tra số lượng từ nhà phân phối báo qua. 


Bạn cần quan tâm:

  • Thao tác xác nhận nhận hàng


Thao tác xác nhận nhận hàng

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Mua hàng > Chọn Phiếu mua hàng đã tạo. 

2. Lúc này, cần xác nhận: 

  • Nếu đã nhập hàng toàn bộ → Xác nhận Hoàn thành. 

  • Nếu “Nhập 1 phần” →  Xác nhận Đã nhập một phần và số lượng nhập cụ thể. 

  • Nếu không nhập hàng cho đơn này vĩnh viễn →  Xác nhận Hủy. 

3. Ở phần thông tin bổ sung, kiểm tra và rà soát lại ngày nhận hàng dự kiến và số tham chiếu khi tạo phiếu mua hàng trước đó.
note

Lưu ý | 

  • Đối với các phiếu mua hàng có số lượng sản phẩm từ 2 trở lên và chia thành nhiều lần nhận, người bán  có thể nhập số hàng nhận tương ứng cho mỗi lần nhập hàng.
  • Có thể gửi cập nhật cho nhà phân phối, thông tin phiếu mua sẽ được gửi đến nhà phân phối qua email.
  • Khi hoàn tất phiếu mua hàng có thể in phiếu mua hàng để sử dụng trong nội bộ khi nhập hàng.
  • Tất cả các thao tác thực hiện hoàn tất phiếu mua hàng hệ thống Haravan sẽ ghi nhận nhằm giúp người bán có thể dễ dàng quản lý, tránh sai sót: Nhân viên xử lý, thời gian xử lý, thao tác xử lý.