Phiếu mua hàng sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử.


Nội dung


1) Thông tin trên thẻ Chi tiết 

 


GIAO DIỆNÝ NGHĨA

Thông tin chung

Mã phiếu mua hàng: Mã số từng đợt mua hàng.

Ngày dự kiến: Ngày ghi nhận mua hàng.

Trạng thái: Tình trạng nhận hàng của kho.

Thông tin khởi tạo

Sản phẩm: Danh sách sản phẩm được mua hàng

Kho: Tên kho nhận.

Thông tin ghi chú & Thông tin bổ sung

Các chú thích thêm về mua hàng phụ thuộc vào người bán.


2) Thông tin trên thẻ Lịch sử

Phiếu sẽ cập nhật tình trạng, tên nhân viên, thời gian mua hàng.