Với tồn kho nâng cao, người bán có thể quản lý tình trạng mua bán, xuất nhập kho với nhà phân phối qua phiếu mua hàng. Chức năng chính của trang này: 

 • Liệt kê toàn bộ phiếu mua hàng. Nếu phiếu mua hàng có ghi chú thì ghi chú này cũng được hiển thị.  

 • Lưu trữ lại phiếu mua hàng (Trong trường hợp hiện tại chưa cần nhập hàng, nhưng sau này cần. Hoặc bất kỳ lý do trì hoãn phiếu mua hàng đó lại).


Nội dung


1) Danh sách, tìm kiếm & lọc phiếu mua hàng

Để truy cập Danh sách phiếu mua hàng, thực hiện thao tác: 

- Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho. 

- Chọn Mua hàng.    

Người bán có thể Tìm kiếm phiếu điều chỉnh theo các tiêu chí: Mã phiếu mua hàng.


Để tìm kiếm nhanh hơn, người bán có thể Lọc điều chỉnh với những tiêu chí có sẵn như: Kho, Tình trạng (Chưa nhận hàng, Hoàn thành, Đã nhập một phần, Lưu trữ); Nhà phân phối.


 


GIAO DIỆN

 


Ý 

Mã của từng phiếu mua

Ngày dự kiến 

Hiển thị ngày dự kiến giao hàng

Nhà phân phối

Đơn vị mua hàng

Số tham chiếu

Số hóa đơn tương ứng của nhà phân phối 

Kho 

Kho nhận sản phẩm

Tình trạng 

Tình trạng của phiếu: 

 • Hoàn thành: Đã nhận được hàng

 • Chưa hoàn thành: Chưa nhận được hàng

Số lượng

Số lượng sản phẩm được mua về

Tổng tiền 

Tổng số tiền của đợt nhập hàng này


2) Tạo phiếu mua hàng

1.Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Mua hàng  > Chọn Tạo phiếu mua.

2. Điều thông tin cho Phiếu mua hàng:

 • Sản phẩm: Người bán chọn sản phẩm cần nhập. 
 • Nhà phân phối: Chọn nhà phân phối đã từng nhập hàng hoặc tạo nhà phân phối mới. 
 • Chọn kho nhận hàng nhập. 
 • Điều chỉnh ngày nhận hàng dự kiến và số tham chiếu. 
 • Gắn nhãn & ghi chú (nếu có) cho đơn hàng. 
 • Nhãn: Giúp thuận tiện khi tìm kiếm hay lọc phiếu.

3. Chọn Lưu.

Slider
Slider
Slidernote

Lưu ý | 

 • Sau khi tạo phiếu mua hàng, số Không khả dụng được cộng thêm.
 • Giá trên phiếu mua hàng chính là giá vốn thực tế trên chứng từ mua hàng từ nhà cung cấp.
 • Giá vốn trên hệ thống Haravan hiện được tính theo phương pháp BÌNH QUÂN GIA QUYỀN.

Xem tiếp