Phiếu điều chỉnh sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử.


Nội dung


1) Thông tin trên thẻ Chi tiếtGIAO DIỆNÝ NGHĨA

Thông tin chung

Mã phiếu điều chỉnh: Mã số từng đợt điều chỉnh

Ngày nhận: Ngày ghi nhận điều chỉnh trong khi

Thông tin khởi tạo

Sản phẩm: Danh sách sản phẩm được điều chuyển 

Kho: Tên kho nhận & kho xuất

Thông tin ghi chú & Thông tin bổ sung

Các chú thích thêm về điều chỉnh phụ thuộc vào người bán.


2) Thông tin trên thẻ Lịch sử

Phiếu sẽ cập nhật tình trạng, tên nhân viên, thời gian điều chỉnh