Phiếu điều chỉnh khi đã tạo thì không thể chỉnh sửa trực tiếp. Vì thế, người bán chỉ có thể hủy tác vụ điều chỉnh bằng chức năng Hoàn điều chỉnh.


Bạn cần quan tâm:

  • Cách hoàn điều chỉnh


Cách hoàn điều chỉnh

  1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Điều chỉnh.    
  2. Chọn một phiếu điều chỉnh bất kì. 
  3. Chọn Hoàn điều chỉnh.
  4. Chọn Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider

 


Lúc này, hệ thống tự động đây là 1 phiếu điều chỉnh mới, không xóa phiếu cũ. Vì thế, người bán cần nhập thêm Ghi chú để dễ dàng kiểm tra thông tin & quản lý chính xác hơn. note

Lưu ý | 

  • Không SỬA SỐ LƯỢNG sau khi bấm nút Hoàn điều chỉnh.