Nội dung

1) Danh sách nhà phân phối


Danh sách nhà phân phối sẽ được hiển thị: Nhà phân phối (tên nhà phân phối); Email; Địa chỉ; Số điện thoại. Người bán có thể tìm kiếm thông tin nhà phân phối theo Tên nhà phân phối & địa chỉ tại thanh công cụ tìm kiếm2) Cách tạo nhà phân phối

  1. Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Nhà phân phối. 
  2. Chọn Tạo nhà phân phối.
  3. Nhập thông tin nhà phân phối. 
  4. Nhấn Lưu.


Slider
Slider
Slider