Danh mục menu có 6 cấp là tối đa. Tuy nhiên, người bán được khuyến khích chỉ nên thiết lập danh mục menu đến cấp 4 vì nếu hơn màn hình sẽ bị đầy và ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của khách hàng.


Bạn cần quan tâm1) Thêm menu mới

  1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
  2. Chọn mục Website → Menu.
  3. Bấm Thêm menu.
  4. Nhập thông tin.
  5. Bấm Thêm menu.
Slider
Slider
Slider
Slider