Danh mục menu có 6 cấp là tối đa. Tuy nhiên, người bán được khuyến khích chỉ nên thiết lập danh mục menu đến cấp 4 vì nếu hơn màn hình sẽ bị đầy và ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của khách hàng.


Bạn cần quan tâm:

 • Thêm menu mới (1)

 • Thêm liên kết menu (2)

 • Xóa liên kết menu (3)

 • Tạo menu con (4)

 • Chỉnh sửa menu (5)

 • Thay đổi thứ tự menu (6)


1) Thêm menu mới

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Bấm Thêm menu.
 4. Nhập thông tin.
 5. Bấm Thêm menu.

Slider
Slider
Slider
Slider2) Thêm liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề cần được thêm menu liên kết.
 4. Bấm Liên kết menu.
 5. Điền các thông tin.
 6. Bấm Thêm.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


3) Xóa liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề cần xóa menu liên kết.
 4. Bấm Thùng rác.
 5. Chọn Xóa liên kết.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider4) Tạo menu con

Xem thêm tại mục Thêm danh mục blog vào menu


5) Chỉnh sửa liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề có menu cần chỉnh sửa.
 4. Chọn Bút chì để chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa thông tin.
 6. Bấm Cập nhật.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider6) Thay đổi thứ tự menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề có menu cần đổi thứ tự.
 4. Bấm hình ảnh và chuyển theo thứ tự mong muốn.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider