Danh mục menu có 6 cấp là tối đa. Tuy nhiên, người bán được khuyến khích chỉ nên thiết lập danh mục menu đến cấp 4 vì nếu hơn màn hình sẽ bị đầy và ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của khách hàng.


Bạn cần quan tâm1) Thêm menu mới

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Bấm Thêm menu.
 4. Nhập thông tin.
 5. Bấm Thêm menu.
Slider
Slider
Slider
Slider
2) Thêm liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.

 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề cần được thêm menu liên kết.
 4. Bấm Liên kết menu.
 5. Điền các thông tin.
 6. Bấm Thêm.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider3) Xóa liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề cần xóa menu liên kết.
 4. Bấm Thùng rác.
 5. Chọn Xóa liên kết.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
4) Tạo menu con

Xem thêm tại mục Thêm danh mục blog vào menu5) Chỉnh sửa liên kết menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề có menu cần chỉnh sửa.
 4. Chọn Bút chì để chỉnh sửa.
 5. Chỉnh sửa thông tin.
 6. Bấm Cập nhật.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider6) Thay đổi thứ tự menu

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Menu.
 3. Chọn Tiêu đề có menu cần đổi thứ tự.
 4. Bấm hình ảnh và chuyển theo thứ tự mong muốn.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider7) Hiển thị menu lên website

Tùy vào mỗi giao diện sẽ có cách thiết lập các hiện thị menu khác nhau. Nhưng nếu bạn đang chỉnh sửa giao diện ở phần Website - Giao diện - Thiết lập theme.

Bạn thấy phần đánh dấu để chỉnh sửa yêu cầu bạn chọn một menu, hãy Tạo một menu mới hoặc chọn một trong các menu có sẵn của bạn, rồi Lưu lại.

Khi đó Menu mà bạn vừa chọn sẽ hiển thị trên web ở mục đánh dấu đó.