Hệ thống báo cáo kinh doanh của cửa hàng được lập ra với mục đích: 

  • Tổng hợp và trình bày toàn diện hoạt động kinh doanh của cửa hàng. 

  • Quản lý, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh của cửa hàng. 

  • Giúp  đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả cho cửa hàng của bạn. 


Bạn cần quan tâm: