Vì nhân viên của bạn từng được phân quyền trên Haravan phiên bản 02, sau khi nâng cấp (bạn đang sử dụng ở cả hai phiên bản quản trị) nên quyền ở Haravan phiên bản 01 được cộng gộp với quyền mà nhân viên này đã có trên Haravan phiên bản 02 khiến nhân viên có nhiều quyền hơn.


Ví dụ:

Giai đoạn 1 - sử dụng hai phiên bản trước khi được đồng bộ phân quyền: 

 Haravan phiên bản 01

Haravan phiên bản 02

Nhân viên đang được phân các quyền cụ thể:

 • Đơn hàng

 • Sản phẩm

 • Chi tiết tồn kho

 • Báo cáo

Nhân viên đang được phân quyền thành 2 nhóm tài khoản:

 1. Nhóm tài khoản A với quyền:

 • Sản phẩm

 • Khuyến mãi

 1. Nhóm tài khoản B với quyền:

 • Khách hàng

 • Báo cáo

Như vậy, trước khi nâng cấp thì nhân viên đang có 5 quyền ở cả hai phiên bản. So với phiên bản 01, nhân viên đang của bạn đang thiếu quyền “Chi tiết tồn kho” và có thêm quyền “Khuyến mãi”.


Giai đoạn 2 - sau khi nâng cấp và thực hiện đồng bộ phân quyền: 

Haravan phiên bản 02

Nhân viên sẽ được phân công vào những nhóm quyền như sau:

Nhóm quyền đã có sẵn từ Giai đoạn 01 - Phiên bản 02:

 1. Nhóm tài khoản A có quyền:

 • Sản phẩm

 • Khuyến mãi

 1. Nhóm tài khoản B có quyền:

 • Khách hàng

 • Báo cáo

Nhóm quyền được đồng bộ từ Giai đoạn 01 - Phiên bản 01:

 1. Nhóm tài khoản C có quyền:

 • Đơn hàng

 • Sản phẩm

 1. Nhóm tài khoản D có quyền:

 • Chi tiết tồn kho

 • Báo cáo

Vậy là sau khi nâng cấp lên phiên 02 và đồng bộ phân quyền, nhân viên của bạn sẽ có tổng cộng 6 quyền và được phân chia vào 4 nhóm quyền.


Bạn lưu ý: Việc đồng bộ các quyền nhân viên trên 2 phiên bản chỉ diễn ra một lần duy nhất khi chủ Shop và nhân viên click chọn nút "Nâng cấp ngay" vào ngày 13/10 tới đây. Sau đó, nếu Shop chưa quyết định sử dụng phiên bản 02 là phiên bản chính mà cần thêm thời gian trải nghiệm, khi chỉnh sửa quyền của nhân viên sẽ cần cập nhật ở cả phiên bản 01 và phiên bản 02 để không ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống của nhân viên.


Để hiểu rõ hơn về việc đồng bộ phân quyền khi nâng cấp lên phiên bản 02, vui lòng xem tài liệu hướng dẫn tại đây.