Vì nhân viên của bạn từng được phân quyền trên Haravan phiên bản 02, sau khi nâng cấp (bạn đang sử dụng ở cả hai phiên bản quản trị) nên quyền ở Haravan phiên bản 01 được cộng gộp với quyền mà nhân viên này đã có trên Haravan phiên bản 02 khiến nhân viên có nhiều quyền hơn.


Ví dụ:

Giai đoạn 1 - sử dụng hai phiên bản trước khi được đồng bộ phân quyền: 

 Haravan phiên bản 01

Haravan phiên bản 02

Nhân viên đang được phân các quyền cụ thể:

 • Đơn hàng

 • Sản phẩm

 • Chi tiết tồn kho

 • Báo cáo

Nhân viên đang được phân quyền thành 2 nhóm tài khoản:

 1. Nhóm tài khoản A với quyền:

 • Sản phẩm

 • Khuyến mãi

 1. Nhóm tài khoản B với quyền:

 • Khách hàng

 • Báo cáo

Như vậy, trước khi nâng cấp thì nhân viên đang có 5 quyền ở cả hai phiên bản. So với phiên bản 01, nhân viên đang của bạn đang thiếu quyền “Chi tiết tồn kho” và có thêm quyền “Khuyến mãi”.


Giai đoạn 2 - sau khi nâng cấp và thực hiện đồng bộ phân quyền: 

Haravan phiên bản 02

Nhân viên sẽ được phân công vào những nhóm quyền như sau:

Nhóm quyền đã có sẵn từ Giai đoạn 01 - Phiên bản 02:

 1. Nhóm tài khoản A có quyền:

 • Sản phẩm

 • Khuyến mãi

 1. Nhóm tài khoản B có quyền:

 • Khách hàng

 • Báo cáo

Nhóm quyền được đồng bộ từ Giai đoạn 01 - Phiên bản 01:

 1. Nhóm tài khoản C có quyền:

 • Đơn hàng

 • Sản phẩm

 1. Nhóm tài khoản D có quyền:

 • Chi tiết tồn kho

 • Báo cáo

Vậy là sau khi nâng cấp lên phiên 02 và đồng bộ phân quyền, nhân viên của bạn sẽ có tổng cộng 6 quyền và được phân chia vào 4 nhóm quyền.


Bạn lưu ý: Việc đồng bộ các quyền nhân viên trên 2 phiên bản chỉ diễn ra một lần duy nhất khi Nâng cấp 01/04 tới đây. Sau đó, người dùng sẽ không thể truy cập vào phiên bản Haravan 01 sau ngày 01/04/2021.


Để hiểu rõ hơn về việc đồng bộ phân quyền khi nâng cấp lên phiên bản 02, vui lòng xem tài liệu hướng dẫn tại đây.