Haravan tự động đồng bộ dữ liệu đơn hàng giữa Haravan phiên bản 01 và phiên bản 02. Vì vậy, dù nhân viên tạo đơn hàng trên phiên bản nào, thông tin đơn hàng đều được cập nhật tự động và xuyên suốt 2 chiều trên cả hai phiên bản.