Sau ngày 01/04/2021, Haravan đã thực hiện chiến dịch nâng cấp toàn bộ người dùng lên phiên bản Haravan 02, người dùng sẽ không thể truy cập được vào giao diện cũ sau ngày 01/04/2021. Trừ nhóm khách hàng doanh nghiệp (enterprise)


Trong thời gian Trước ngày 01/04/2021, Haravan sẽ tự động đồng bộ dữ liệu đơn hàng giữa Haravan phiên bản 01 và phiên bản 02. Vì vậy, dù nhân viên tạo đơn hàng trên phiên bản nào, thông tin đơn hàng đều được cập nhật tự động và xuyên suốt 2 chiều trên cả hai phiên bản.