Haravan phiên bản 01 không bị tắt đi sau khi bạn chuyển đổi lên phiên bản 02. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Haravan phiên bản 01 bất cứ lúc nào để quản trị việc kinh doanh nếu cảm thấy không hài lòng với phiên bản nâng cấp.


Để quay lại phiên bản Haravan phiên bản 01, bạn chỉ cần bỏ “v2” sau chữ “admin” trên đường link truy cập Trang quản trị.


Haravan phiên bản 01 có đường link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/admin

Ví dụ: shop.myharavan.com/admin


- Haravan phiên bản 02 có đường link dạng: [ten-cua-hang].myharavan.com/adminv2

Ví dụ: shop.myharavan.com/adminv2