Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần thay đổi giao diện hiển thị chi tiết của một sản phẩm khác với các sản phẩm còn lại. Ví dụ như thực hiện một trang landing page cho một sản phẩm cụ thể. Hệ thống Haravan cho phép bạn thực hiện việc này thông qua việc thay đổi phần Giao diện trong màn hình chi tiết sản phẩm.


Các giao diện này được khai báo trong các tập tin giao diện website. Bạn có thể điều chỉnh/ thêm vào/ xóa bớt trong phần Chỉnh sửa code của website.