Phần thưởng hoa hồng của bạn sẽ được nhận vào ngày 30 của tháng sau khi Hợp đồng được kí.