"Ngân sách đã sử dụng" trên Dashboard Haraads ( hoặc hóa đơn) sẽ bao gồm tổng chi tiêu trên các tài khoản đang liên kết với Haraads  trong khoảng thời gian được chọn. 

Chi tiêu của các chiến dịch được đếm vào " Ngân sách đã sử dụng"  này là những chiến dịch có cùng mục tiêu với Haraads tại thời điểm đó


Ví dụ: 

Bạn liên kết 2 kênh Facebook và Google, thì giá trị 230.8M sẽ là tổng chi tiêu từ ngày 26/01/2020 - 24/02/2020 của cả 2 kênh; hoặc bạn chỉ liên kết một kênh Facebook thì số 230.8M là chi tiêu cho cho các chiến dịch trên kênh Facebook.

Trong trường hợp này các chiến dịch được đếm chi tiêu là những chiến dịch có cùng mục tiêu chuyển đổi đơn hàng với Haraads (bất kể là chiến dịch của bạn hay của Haraads) bao gồm: Google Shopping, Search, Display trên Google và  chiến dịch có mục tiêu chuyển đổi, doanh số theo doanh mục trên Facebook.