Chuẩn bị:

- Email mail đăng nhập với quyền quản trị 

- Tài khoản Google Ads đã liên kết sẵn với Merchant Center


Thực hiện:


1. Nhấp chọn Google >> Liên kết


2. Chọn email quản trị của tài khoản Ads cần liên kết3. Chọn tài khoản Ads và Merchant Center đã liên kết với tài khoản Ads đó >> Tick " Tôi đồng ý" >> Liên kết


Lưu ý những vấn đề có thể mắc phải:


1. Chưa có tài khoản Facebook Ads ? 

Đăng ký tại: Ads.facebook.com


2. Chưa có tài khoản Google Ads?

Đăng ký tại: Ads.google.com


3. Chưa có Google Merchants Center ?

Đăng ký tại:  https://merchants.google.com/


4. Tài khoản Google Ads và Google Merchants Center không kết nối với nhau ? 

Điều kiện kết nối với HaraAds là tài khoản Google Ads và tài khoản Google Merchants Center  (GMC) phải kết nối với nhau.

Nếu không thì chỉ có thể kết nối tài khoản Google Ads.

Để kết nối tài khoản Google Ads vào tài khoản GMC. 

Bước 1: Đăng nhập vào: https://merchants.google.com/

Bước 2: Nhấp vào icon Cờ lê >> Truy cập tài khoảnBước 3: Chọn "Liên kết tài khoản" 


Bước 4. Chèn ID Google Ads vào GMC Bước 5. Đăng nhập Google Ads: http://ads.google.com


Bước 6. Chọn Linked Accounts - Kết nối tài khoảnBước 7. Chọn Google Merchants Center >> Details >> View details


 

Bước 8. Đồng ý quyền truy cập GMC

 

Bước 9. Reload lại trang kết nối HaraAds, đăng nhập lại vào Gmail quản trị Google Ads và GMC và kết nối vào HaraAds.