HIện tại hệ thống Haraloyalty đang có 3 gói sản phẩm: Standard, Advanced  Premium. Đối với gói Premium bạn cần liên hệ với nhân viên của Haravan để nhận được tư vấn. Đối với gói StandardAdvanced bạn có thể chọn thanh toán theo tháng hoặc thanh toán theo năm.


Đối với gói Standard


Tính theo tháng


Gói sản phẩmThời hạn thanh toánSố dữ liệu khách hàngTheo tháng
TừĐếnGiá nềnGiá / 1 tài khoản khách hàng tăng thêm hằng tháng
Haraloyalty StandardTheo tháng025,0002,000,000 ₫
25,00150,000
50 ₫
50,00175,000
40 ₫
75,001100,000
30 ₫
100,001
25 ₫


VD: Cách tính cho gói Haraloyalty Standard Monthly


Ở đầu tháng 01/2019, bạn quyết định đăng ký sử dụng Haraloyalty Standard thanh toán theo tháng. Số dữ liệu khách hàng hiện có đầu kỳ của bạn là: 25,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán ở đầu kỳ là: 2,000,000 VNĐ.


Đến cuối tháng 01/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 70,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • 2,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng đầu tiên
 • (50,000 - 25,000 x 50 = 1,250,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • 20,000 x 40 = 800,000 VNĐ: Cho 20,000 khách hàng cuối.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 1/2019 là: 4,050,000 VNĐ


Đến cuối tháng 02/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 76,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • 2,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng đầu tiên
 • 25,000 x 50 = 1,250,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • 25,000 x 40 = 1,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng nối tiếp.
 • 1000 x 30 = 30,000 VNĐ: Cho 1000 khách hàng cuối.


=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 2/2019 là: 4,280,000 VNĐ


Tính theo năm


Gói sản phẩmThời hạn thanh toánSố dữ liệu khách hàngTheo năm
TừĐếnGiá nềnGiá / 1 tài khoản khách hàng ở thời điểm mua gói sản phẩmGiá / 1 tài khoản khách hàng tăng thêm hằng tháng
Haraloyalty StandardTheo năm025,00019,200,000 ₫

25,00150,000
480 ₫50 ₫
50,00175,000
384 ₫40 ₫
75,001100,000
288 ₫30 ₫
100,001
240 ₫25 ₫


VD: Cách tính cho gói Haraloyalty Standard Yearly


Ở đầu tháng 01/2019, bạn quyết định đăng ký sử dụng Haraloyalty Standard thanh toán theo năm. Số dữ liệu khách hàng hiện có đầu kỳ của bạn là: 51,000

->  Chi phí đầu kỳ bao gồm:

 •  19,200,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng đầu tiên.
 • 25,000 x 480 = 12,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • 1000 x 384 = 384,000 VNĐ: Cho 1,000 khách hàng cuối.

=> Số tiền bạn phải thanh toán ở đầu kỳ là: 31,584,000 VNĐ


Đến cuối tháng 01/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 70,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • (70,000 - 51,000) x 40 = 760,000 VNĐ: Cho 19,000 khách hàng tiếp theo.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 1/2019 là:  760,000 VNĐ


Đến cuối tháng 02/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 77,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • (75,000 - 51,000) x 40 = 960,000 VNĐ: Cho 24,000 khách hàng tiếp theo.
 • (77,000 - 75,000) x 30 = 60,000 VNĐ: Cho 2,000 khách hàng tiếp theo.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 2/2019 là: 1,020,000 VNĐĐối với gói Advanced


Tính theo tháng


Gói sản phẩmThời hạn thanh toánSố dữ liệu khách hàngTheo tháng
TừĐếnGiá nềnGiá / 1 tài khoản khách hàng tăng thêm hàng tháng
Haraloyalty AdvancedTheo tháng050,0005,000,000 ₫
50,00175,000
40 ₫
75,001100,000
30 ₫
100,001
25 ₫


VD: Cách tính cho gói Haraloyalty Advanced Monthly


Ở đầu tháng 01/2019, bạn quyết định đăng ký sử dụng Haraloyalty Advanced thanh toán theo tháng. Số dữ liệu khách hàng hiện có đầu kỳ của bạn là: 50,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán ở đầu kỳ là: 5,000,000 VNĐ.


Đến cuối tháng 01/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 76,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • 5,000,000 VNĐ: Cho 50,000 khách hàng đầu tiên.
 • (75,000 - 50,000) x 40 = 1,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • (76,000 - 75,000) x 30 = 300,000 VNĐ: Cho 1,000 khách hàng cuối.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 1/2019 là: 6,300,000 VNĐ


Đến cuối tháng 02/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 101,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • 5,000,000 VNĐ: Cho 50,000 khách hàng đầu tiên
 • (75,000 - 50,000) x 40 = 1,000,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • (100,000 - 75,000) x 30 = 750,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • (101,000 - 100,000) x 25 = 25,000 VNĐ: Cho 1,000 khách hàng cuối.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 2/2019 là: 6,775,000 VNĐ


Tính theo năm


Gói sản phẩmThời hạn thanh toánSố dữ liệu khách hàngTheo năm
TừĐếnGiá nềnGiá / 1 tài khoản khách hàng ở thời điểm mua gói sản phẩmGiá / 1 tài khoản khách hàng tăng thêm hằng tháng
Haraloyalty AdvancedTheo năm050,00048,000,000 ₫

50,00175,000
384 ₫40 ₫
75,001100,000
288 ₫30 ₫
100,001
240 ₫25 ₫


VD: Cách tính cho gói Haraloyalty Advanced Yearly


Ở đầu tháng 01/2019, bạn quyết định đăng ký sử dụng Haraloyalty Advanced thanh toán theo năm. Số dữ liệu khách hàng hiện có đầu kỳ của bạn là: 76,000

->  Chi phí đầu kỳ bao gồm:

 •  48,000,000 VNĐ: Cho 50,000 khách hàng đầu tiên.
 • (75,000 - 50,000) x 384 = 9,600,000 VNĐ: Cho 25,000 khách hàng tiếp theo.
 • (76,000 - 75,000) x 288 = 288,000 VNĐ: Cho 1,000 khách hàng cuối.

=> Số tiền bạn phải thanh toán ở đầu kỳ là: 57,888,000 VNĐ


Đến cuối tháng 01/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 80,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • (80,000 - 76,000) x 30 = 120,000 VNĐ: Cho 4,000 khách hàng tiếp theo.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 1/2019 là:  120,000 VNĐ


Đến cuối tháng 02/2019, số dữ liệu khách hàng của bạn là: 101,000

-> Số tiền bạn phải thanh toán bao gồm:

 • (100,000 - 76,000) x 30 = 720,000 VNĐ: Cho 24,000 khách hàng tiếp theo.
 • (101,000 - 100,000) x 25 = 60,000 VNĐ: Cho 1,000 khách hàng cuối.

=> Tổng số tiền bạn phải thanh toán ở cuối tháng 2/2019 là: 780,000 VNĐ