Automation là tab thứ năm trong Trang quản trị của Harafunnel:

Tab này sẽ bao gồm: