Bạn có thể xem danh sách tất cả quản trị viên trong Harafunnel ở phần Cấu hình -> Quản trị viên: 

                                                                        

1. Các loại quyền 

Trong Harafunnel sẽ có 2 trạng thái: Quản trị viên & Cộng sự. 

Các tài khoản Facebook tuỳ theo điều kiện mà sẽ có trạng thái quản trị trong Harafunnel khác nhau: 

Admin Fanpage: Khi kết nối Harafunnel mặc định trạng thái sẽ là Quản trị viên. 

Biên tập viên & Người kiểm duyệt: khi kết nối Harafunnel mặc định trạng thái sẽ là Quản trị viên. 


Trạng thái Cộng sự trong Harafunnel: �người dùng Facebook không cần phải là quản trị viên Fanpage, khi click vào liên kết mời quản trị viên thì trạng thái mặc định trong Harafunnel sẽ là cộng sự


2. Mời quản trị viên mới

   Click link “Thêm quản trị viên mới” và gửi link đó cho người dùng bạn muốn họ làm cộng sự, mỗi liên kết chỉ sử dụng 1 lần.               

                                                           

    3. Nguyên tắc xoá quản trị viên