Thư mục nội dung

Đây là nơi lưu trữ nội dung tin nhắn ở tất cả các luồng trong chatbot Harafunnel của bạn. 

Tổng quan

Các thành phần chính trong mục NỘI DUNG: 

1 - Tìm kiếm 1 luồng nội dung tin nhắn.

2 - Tạo mới 1 luồng tin nhắn.

3 - Thư mục chứa nội dung tin nhắn bạn tạo. 

4 - Nơi lưu trữ các nội dung trong các mục hiện tại trong chatbot (Gửi tin nhắn, Menu chính, Tin nhắn mặc định, Tin nhắn mở đầu).

5 - Các luồng tin nhắn của bạn. 


Các thao tác với “Thư mục nội dung”

Tạo mới thư mục


Bạn có thể tạo thư mục để lưu trữ các nội dung tin nhắn mới bằng cách bấm vào “Tạo thư mục": 

Tương tự để tạo các thư mục con, bạn bấm vào thư mục muốn tạo thư mục con và chọn “Tạo thư mục": 

Xoá/ chỉnh sửa tên thư mục

Bạn chỉ cần rê chuột vào thư mục cần xoá hoặc sửa tên sẽ thấy 2 biểu tượng tương ứng: