• Bước 1: Đăng nhập vào Google Ads bằng email đã khai báo với Haravan

https://ads.google.com/intl/en_VN/home/

  • Bước 2: Vào Tool&settings/Audience manager

Kiểm tra các size đã trên 100 user chưa, nếu chưa thì chiến dịch GSS sẽ không chạy được. Nếu lượt audience hiện nay của bạn đang thấp, bạn có thể lựa chọn thêm một số hình thức quảng cáo khác để tăng traffic website của mình.