Khuyến mãi Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng tung ra các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá đến cách hàng không chỉ cách dễ dàng, chuyên nghiệp mà còn có thể quản lý tốt.

Tạo khuyến mãi hỗ trợ tăng doanh thu bán hàng cũng như hỗ trợ chăm sóc Khách mua hàng thân thiết.

Có thể tạo các chương trình khuyến mãi áp dụng giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm bán hàng, trên hoá đơn, trên từng nhóm khách hàng...

Cũng như có tạo khuyến mãi theo Mã coupon áp dụng.

Hỗ trợ tăng doanh thu và chăm sóc khách hàng cũ một cách chuyên nghiệp.

Các mục liên quan

 • Hiểu hơn về trang Khuyến mãi trong Haravan
 • Tìm kiếm, lọc khuyến mãi
 • Ngừng, Sử dụng hoặc Xoá khuyến mãi
 • Tạo Khuyến mãi
 • Một số điều cần biết về Khuyến mãi

Hiểu hơn về trang Khuyến mãi trong Haravan 

Để xem và thao tác khuyến mãi, Nhà bán hàng vào Trang quản trị Haravan > Khuyến mãi.

Tại đây, tất cả các khuyến mãi đã tạo sẽ được hiển thị, hệ thống sẽ ghi nhận lại từng trạng thái của khuyến mãi, và từng trường thông tin liên quan tới khuyến mãi. Nhà bán hàng xem và thực hiện các thao tác quản lý khuyến mãi.

 • Chi tiết
  • Cho biết khuyến mãi thuộc Chương trình khuyến mãi hay Mã khuyến mãi.
  • Các thiết lập cho khuyến mãi.
  • Trạng thái khuyến mãi:
   • Đang áp dụng

   • Ngừng khuyến mãi
   • Hết hạn (bao gồm khuyến mãi đã qua thời gian kết thúc và sử dụng hết số lần áp dụng mã khuyến mãi)
 • Sử dụng: cho biết số lần khuyến mãi được áp dụng.
 • Bắt đầu: hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng chọn thời gian áp dụng khuyến mãi theo cấp độ giờ. 
 • Kết thúc: hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng chọn thời gian áp dụng khuyến mãi theo cấp độ giờ. 
 • Người tạo

Tại trang khuyến mãi, Nhà bán hàng có thể thực hiện các thao tác như tạo, ngừng, xóa, tìm kiếm, lọc khuyến mãi.


Tìm kiếm, lọc khuyến mãi

Tìm kiếm và lọc giúp Nhà bán hàng rút gọn dánh sách khuyến mãi được hiển thị.  

Nhà bán hàng chỉ có thể tìm kiếm theo tên khuyến mãi.

Sử dụng các bộ lọc, Nhà bán hàng được hỗ trợ nhiều tiêu chí hơn. Bên cạnh đó, Nhà bán hàng có thể lưu thành bộ lọc riêng nhằm thuận tiện tra cứu và quản lý.


Trong Khuyến mãi, Nhà bán hàng được hỗ trợ các bộ lọc:


 • Loại khuyến mãi
  • Giá trị xác định (theo VNĐ)
  • Theo phần trăm
  • Miễn phí vận chuyển
 • Số lần sử dụng
  • bằng
  • khác
  • nhỏ hơn
  • lớn hơn
 • Áp dụng lúc
 • Tình trạng
  • Đang khuyến mãi 
  • Đã kích hoạt
  • Chưa kích hoạt
  • Ngừng khuyến mãi
 • Chương trình khuyến mãi
  • Chương trình khuyến mãi
  • Mã khuyến mãi
 • Sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng
 • Biến thể
 • Người tạo

Để thực hiện lọc, Nhà bán hàng chọn điều kiện lọc (theo các bộ lọc được hỗ trợ), sau đó nhấn chọn Thêm điều kiện lọc.

Khi muốn lưu lại bộ lọc:

 1. Nhà bán hàng nhấn chọn Lưu bộ lọc.
 2. Trong hộp thoại tương tác, Nhà bán hàng chọn Lưu tìm kiếm mới hoặc Lưu đè lên tìm kiếm đã tồn tại. Nhấn Lưu.


Ngừng, Sử dụng hoặc Xoá khuyến mãi

Ngừng khuyến mãi là thao tác mà Nhà bán hàng khóa hiệu lực thực hiện của khuyến mãi với hệ thống. Một khuyến mãi khi đã ngừng thì không áp dụng được nữa.

Nhà bán hàng có thể kích hoạt lại một khuyến mãi đã ngừng bằng cách chọn Sử dụng cho khuyến mãi đó.

Khi chọn Xóa khuyến mãi, các thông tin và khả năng áp dụng của khuyến mãi đều không còn. Hơn thế nữa, Nhà bán hàng không thể phục nguyên dữ liệu hay hoàn tác. Do đó, Nhà bán hàng cần thao tác khi sử dụng.

Thao tác xóa thường được thực hiện đối với các khuyến mãi hết hạn, tạo sai,... 

Cả ba thao tác Ngừng, Sử dụng, Xóa đều có thể thực hiện trên một hay nhiều khuyến mãi.

Ngừng, Sử dụng, Xóa một khuyến mãi

Tại khuyến mãi cần thao tác, Nhà bán hàng nhấn Ngừng, Sử dụng hoặc X (xóa) phía bên phải của khuyến mãi đó.

Ngừng, Sử dụng, Xóa nhiều khuyến mãi

Nhà bán hàng chọn (các) khuyến mãi cần thao tác. Ngay tại Chọn hành động, Nhà bán hàng chọn một trong ba thao tác:

 • Ngừng khuyến mãi (đã chọn)
 • Sử dụng khuyến mãi (đã chọn)
 • Xóa khuyến mãi (đã chọn)


Lưu ý:

 • Nếu Nhà bán hàng xóa khuyến mãi (một hay nhiều khuyến mãi), Nhà bán hàng cần xác nhận lại trong cửa sổ cảnh báo.
 • Đối với những khuyến mãi đã hết hạn, Nhà bán hàng chỉ có thể thực hiện thao tác xóa khuyến mãi đó.
 • Nhà bán hàng chỉ có thể ngừng khuyến mãi còn hiệu lực sử dụng. Ngược lại, Nhà bán hàng chỉ có thể sử dụng khuyến mãi đã ngừng, nhưng vẫn còn hiệu lực sử dụng.

Mẹo: Nhà bán hàng có thể chọn tất cả trên cùng một trang hiển thị. Nhà bán hàng có thể chọn chế độ hiển thị là 10, 20, 50.


Tạo Khuyến mãi

Để tạo khuyến mãi Nhà bán hàng làm theo các bước sau

 • Bước 1: Tại trang Khuyến mãi chọn nút "Tạo khuyến mãi"
 • Bước 2: Chọn tạo khuyến mãi theo:
  • Mã Coupon
  • Chương trình khuyến mãi
 • Bước 3: Thực hiện các thiết lập cho khuyến mãi. 
 • Bước 4: Nhấn "Lưu" để hệ thống ghi nhận khuyến mãi.

Nhà bán hàng có thể tạo được 2 loại khuyến mãi: 

 • Chương trình khuyến mãi
 • Mã khuyến mãi (Coupon)

Một số điều cần biết về Khuyến mãi

 • Nhà bán hàng không thể chỉnh sửa khuyên mãi đã tạo. Nhà bán hàng chỉ có thể xóa và tạo khuyến mãi mới.
 • Hệ thống Haravan không giới hạn số mã khuyến mãi được tạo ra trong Trang quản trị của Nhà bán hàng.
 • Nhà bán hàng không thể tạo hai khuyến mãi giống nhau.
 • Khách mua hàng có thể sử dụng mã khuyến mãi cùng với chương trình khuyến mãi (nếu Nhà bán hàng thiết lập cho phép). Tuy nhiên, Khách mua hàng không thể sử dụng cùng lúc nhiều mã khuyến mãi.
 • Nếu có những khuyến mãi được áp dụng cùng lúc, hệ thống sẽ ghi nhận và áp dụng khuyến mãi có giá trị chiết khấu cao nhất.
 • Thời gian áp dụng mã khuyến mãi được tính từ thời điểm bắt đầu (tức 0h) của ngày bắt đầu và ngày kết thúc.