Bạn có thể hiển thị/ ẩn từng sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng lúc trên kênh bán hàng đã kết nối.


Hiển thị/ ẩn từng sản phẩm trên kênh bán hàng


Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong màn hình chi tiết sản phẩm, đánh dấu chọn kênh bán hàng trong phần Hiển thị bên phải
  2. Đối với kênh bán hàng Website, bạn có thể tùy chỉnh ngày mà sản phẩm này sẽ được hiển thị. Tính năng này phù hợp với các hoạt động bán hàng theo mùa, khuyến mãi theo khung thời gian,...
  3. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.Hiển thị/ ẩn nhiều sản phẩm cùng lúc trên kênh bán hàng


Bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Tại màn hình danh sách sản phẩm, đánh dấu chọn các sản phẩm bạn muốn cập nhật
  2. Chọn thao tác Đăng lên kênh bán hàng hoặc Ẩn khỏi kênh bán hàng
  3. Đánh dấu kênh bán hàng
  4. Nhấn xác nhân để hoàn tất thao tác.