Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 01/11 với nhiều cải thiện về tính năng, hiệu suất và sửa lỗi hệ thống.


- [Giao diện] Bổ sung tính năng tìm kiếm trong hiệu chỉnh code giao diện

- [Sản phẩm] Bổ sung tính năng xem thử sản phẩm trên website

- [Sản phẩm] Bổ sung tính năng nhân bản sản phẩm

- [ Đơn hàng] Bổ sung tính năng xuất file trong phần danh sách các đơn hàng chưa hoàn tất

[Đơn hàng] Bổ sung bộ lọc "Tình trạng xử lý đơn hàng" đối với các shop sử dụng tính năng Xử lý đơn hàng nâng cao (OPC)

- [Đơn hàng] Đối với các shop sử dụng tính năng Xử lý đơn hàng nâng cao (OPC), Khi chưa được phân công vào đơn hàng, nhân viên bán hàng và cửa hàng trưởng tại một cửa hàng có thể thấy được đơn hàng được phát sinh tại cửa hàng đó.

- [Quản lý tồn kho] Ở tính năng điều chỉnh, điều chuyển người dùng "Toàn quyền quản trị OmniPower" có thể chọn được kho "Tồn kho không khả dụng".

- Khắc phục các lỗi liên quan.


Chúc bạn kinh doanh hiệu quả!