Báo cáo bán hàng giúp bạn thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả bằng việc phân tích, so sánh lượng đơn hàng bán theo thời gian, kênh bán hàng…


Để xem báo cáo bán hàng, bạn vào trang Haravan → Báo cáo → chọn thẻ Báo cáo bán hàng.Tại đây, bạn lựa chọn loại báo cáo bán hàng cần xem:

 • Dòng tiền bán hàng - Tất cả cửa hàng
 • Sản phẩm
 • Kênh bán hàng Online
 • Kênh bán hàng POS
 • Kênh bán hàng Facebook
 • Nhân viên bán hàng
 • Chi nhánh bán hàng
 • Traffic Source
 • Bán theo vùng
 • Khách hàng


Nhấp chọn vào tên loại báo cáo hay Xem báo cáo để xem được loại báo cáo tương ứng.


Để hiểu hơn về các giá trị trong báo cáo bán hàng, xem chi tiết tại bài viết Các giá trị trong Báo cáo Dòng tiền.


Dòng tiền bán hàng - Tất cả cửa hàng


Một báo cáo Dòng tiền bán hàng - Tất cả cửa hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị: 
  • Ngày
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Dòng tiền bán hàng - Tất cả cửa hàng thích hợp khi bạn cần xem lại số lượng doanh thu cho tất cả cửa hàng. Đây là báo cáo được đánh giá là có tính tổng hợp cao nhất.


Sản phẩm


Một báo cáo Sản phẩm theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số sản phẩm
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị:  
  • Sản phẩm
  • Phiên bản
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Bạn chọn xem báo cáo Sản phẩm khi cần một bản tổng hợp số sản phẩm đã được giao dịch. Từ đó, có được góc nhìn về sản phẩm/phiên bản bán chạy. Điều này cũng hỗ trợ bạn trong việc quản lý tồn kho.


Kênh bán hàng Online


Kênh bán hàng Online là các đơn hàng đến từ các kênh trực tuyến như website, mạng xã hội (Facebook, Zalo,...), sàn thương mại điện tử (lazada, shopee,...),...


Báo cáo Kênh bán hàng Online thống kê dòng tiền thu được từ kênh bán hàng này.


Một báo cáo Kênh bán hàng Online theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị: 
  • Kênh bán hàng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy
  • Kênh bán hàng không là pos

Kênh bán hàng POS


Một báo cáo Kênh bán hàng POS  theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm: • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị: 
  • Chi nhánh
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Kênh bán hàng POS thể hiện thống kê về dòng tiền cho các đơn hàng phát sinh từ kênh POS.


Kênh bán hàng Facebook


Báo cáo Kênh bán hàng Facebook có thể được xem như môt báo cáo tách nhỏ từ báo cáo Kênh bán hàng Online, giúp bạn nhìn nhận được rõ ràng thông số chỉ từ kênh Facebook.


Một báo cáo Kênh bán hàng Facebook theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm: • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị: 
  • Ngày
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy
  • Kênh bán hàng là fb

Nhân viên bán hàng


Một báo cáo Nhân viên bán hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị: 
  • Nhân viên thanh toán
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Nhân viên bán hàng giúp bạn đánh giá hiệu suất bán hàng của nhân viên.


Chi nhánh bán hàng


Một báo cáo Chi nhánh bán hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị: 
  • Chi nhánh
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Từ báo cáo Chi nhánh bán hàng, bạn xem được hiệu suất bán hàng theo chi nhánh.


Traffic Source


Một báo cáo Traffic Source  theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị: 
  • Nguồn lưu lượng (traffic)
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Traffic Source  được dùng để đo lương doanh thu theo các nguồn lưu lượng.Bán theo vùng


Một báo cáo Bán theo vùng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm:


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
 • Hiển thị: 
  • Tỉnh thành thanh toán
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Bán theo vùng chia các dữ liệu thống kê về doanh thu theo các tỉnh thành thực hiện thanh toán. Từ báo cáo bạn biết được tình hình kinh doanh của từng khu vực địa lý.


Khách hàng


Một báo cáo Khách hàng theo mặc định hiển thị các dữ liệu sẽ bao gồm: 


 • Thống kê: 
  • Số đơn hàng 
  • Doanh thu thuần
  • Giảm giá
  • Doanh thu
  • Tổng hóa đơn
  • Đã thu
  • Hoàn trả
 • Hiển thị: 
  • Tên khách hàng
 • Thời gian thống kê: thời gian là trong tháng ngày, tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày hiện tại.
 • Điều kiện lọc: 
  • Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán
  • Trạng thái đơn hàng không là Hủy


Báo cáo Khách hàng giúp bạn xem được độ tương tác và sự trung thành của các khách hàng với cửa hàng.