Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập ban đầu tại đây


1. Bước đầu tiên:


2. Các thiết lập cơ bản:


3. Thiết lập vận hành cửa hàng:


4. Khai trương cửa hàng: