khi nhận được thông báo từ KH có liên quan đến performance hệ thống, team vui lòng chủ động check trước thông qua https://status.haravan.com/


Thời gian response càng cao tức hệ thống càng chậm/lag

  • storefront = buyer
  • admin = seller
  • Đang cao hơn bình thường = đang lag