Có thể.


Đối với nhóm sản phẩm, bạn cần nhập hai trường thông tin bắt buộc là Danh mụcDanh mục EN.

  • Danh mục là tên nhóm sản phẩm,
  • Danh mục EN là đường dẫn nhóm sản phẩmBạn có thể tải file mẫu về và chỉnh sửa trên file mẫu.


Bạn vui lòng xem thêm cách nhập tệp sản phẩm tại đây.