Tính năng này chỉ áp dụng cho khách hàng đang sử dụng Harapage.


Để bật tính năng này:

  1.  Bạn đăng nhập bằng tài khoản chủ sở hữu.
  2. Từ Trang quản trị ➨  Cấu hình ➨ Tài khoản.
  3. Bạn kéo xuống mục Tài khoản liên kết.
  4. Nhấn chọn Cập nhật.
  5. Check chọn vào ô "Kích hoạt đăng nhập bằng Facebook".
  6. Nhấn Lưu.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.