bốn cách để tạo báo cáo:

  1. Chọn Tạo báo cáo tại Các bảng báo cáo đã tạo.
  2. Nhấn chọn nút Thêm báo cáo.
  3. Lưu mới một báo cáo bất kỳ.
  4. Nhân bản báo cáo.


Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây.