Haravan hỗ trợ bạn xuất file báo cáo dưới dạng CSV


Bạn thực hiện xuất file như sau:

1. Từ Trang quản trịBáo cáo.

2. Bạn nhấp chọn mục báo cáo muốn xuất file. 

3. Tại đây, bạn chọn thời gian thống kê.

4. Tiếp tục, bạn lựa chọn các thông tin báo cáo thông qua Thuộc tính, Lọc, Thống kê. Báo cáo sẽ được trích xuất dựa vào các thông tin này.

5. Bạn nhấp vào Thao tác chọn Xuất file.

6. Cửa sổ thông báo hiện lên, bạn chọn Đồng ý.

7. Hệ thống ghi nhận yêu cầu và gửi file báo cáo về email của bạn.