Khi bạn cập nhật nội dung mô tả cho sản phẩm/nhóm sản phẩm/bài viết/trang nội dung/... là lại nhận được dòng thông báo sau:


Vì lý do an toàn, một số thông báo hệ thống không cho phép nhập ký tự”.Nguyên do có thể là:

  • Bạn nhập nội dung html vào khung nội dung mô tả thay vì vào mục source code.
  • Nội dung SEO của bạn chứa các ký tự không hợp lệ.


Khi đó, vì bạn cần làm là chỉnh sửa các lỗi cho phù hợp:

  • Di chuyển nội dung html vào mục source code.
  • Xóa các ký tự không hợp lệ trong nội dung SEO.