Trong lần nâng cấp chạy ngày 30/08/2018, HaraRetail cập nhật các tính năng mới sau:


Cấu hình - Thêm cấu hình Ẩn sản phẩm hết hàng


Ứng dụng được bổ sung thêm một tính năng mới hoàn toàn: Ẩn sản phẩm hết hàng


Với tính năng này, Nhà bán hàng có thể tự động ẩn các sản phẩm hết hàng trên danh sách sản phẩm.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.Xác nhận thanh toán - Đơn hàng COD


Bản Nâng cấp thay đổi cách thức xác nhận thanh toán cho đơn hàng COD. 


Khác với các đơn hàng được thanh toán theo các phương thức khác, đơn hàng COD không thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán hay xác nhận thanh toán nhiều lần, đồng thời cũng không thể sử dụng tính năng Trả sau để xác nhận thanh toán.


Đơn hàng COD chỉ có thể xác nhận thanh toán duy nhất một lần: sau khi Nhà bán hàng đã nhận toàn bộ khoản thanh toán cho đơn hàng, cũng như đã hoàn thành giao.


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.


Sản phẩm -  Hiển thị danh sách sản phẩm theo kho hàng


Đối với các Nhà bán hàng sử dụng phương thức tồn kho nâng cao với nhiều kho hàng, ứng dụng hỗ trợ HaraRetail hỗ trợ đồng bộ dữ liệu các sản phẩm về HaraRetail và hiển thị sản phẩm theo từng kho hàng.


Đồng nghĩa là, sản phẩm cũng hiển thị với số lượng tồn kho tương ứng với từng kho hàng đó. Điều này giúp dữ liệu được nhất quán với dữ liệu trên Trang quản trị Haravan.


Lưu ý: Tính năng này chỉ có các Nhà bán hàng sử dụng đồng thời với tài khoản quản trị website và sử dụng phương thức tồn kho Nâng cao


Xem chi tiết bài Hướng dẫn sử dụng tại đây.