Chỉ có trường hợp điều chỉnh Giá vốn thì cần phải nhập vào cột Price.