Chỉ có trường hợp điều chỉnh Giá vốn thì cần phải nhập vào cột Price.


Các trường hợp Điều chuyển/ Điều chỉnh/ Mua hàng khác nếu chỉ thay đổi tồn kho.