Để xóa được sản phẩm có quản lý tồn kho nâng cao, tất cả số liệu tồn kho của sản phẩm đều phải bằng 0:

  1. Sản phẩm đó hiện không được đặt trong bất kỳ đơn hàng nào, hay nói cách khác là số lượng đặt bằng 0.

  2. Giá trị tồn kho cho sản phẩm phải bằng 0. 

  3. Giá trị khả dụng và không khả dụng phải bằng 0.


Bạn sử dụng chức năng Điều chỉnh để thay đổi giá trị tồn kho cho sản phẩm.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.