Để coupon được tạo riêng cho khách hàng có thể áp dụng được, phải thỏa hai điều này:

  1. Bạn phải Cấu hình thanh toán Trên từng trang.  2. Khách hàng phải nhập mã coupon ở trang Phương thức Thanh toán.